Roskilde Cykel Motion

Klubbens vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Roskilde Cykel Motion (RCM).
Klubben er stiftet 7. september 1976.
Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.
 
§ 2
Klubbens formål er at virke for motionscyklingens fremme og at varetage sine medlemmers sportslige interesser. Klubben henvender sig til cykelmotionister på alle niveauer. Med udgangspunkt i cyklingen skal klubben medvirke til at fremme fællesskabet og det sociale liv i klubben.
 
§3
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig klubbens formål.
Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for igangværende sæson.
Stk. 3. Udmeldelse kan alene ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
 
§ 4
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales én gang årligt, første gang umiddelbart efter indmeldelse. Der betales indmeldelsesgebyr. Kontingentet dækker perioden 1/1- 31/12. Kontingentet forfalder til betaling senest 15/1.
Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen og kan pålægge rykkergebyr.
 
§5
Restance af enhver art udelukker medlemmetfra klubbens aktiviteter og medfører sletning af medlemmet fra medlemslisten.
 
§ 6
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.
 
§ 7
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed under iagttagelse af dennes love, indkaldes af bestyrelsen ordinært én gang årligt i oktober, under hensyntagen af paragraf 11.
Indvarsling af generalforsamlingen skal ske til medlemmerne senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsordenen.
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af redaktør og udvalgsmedlemmer
10. Eventuelt
 
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Til vedtagelse af
vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer på den ordinære
generalforsamling.
 
§ 8
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Afstemning kan kræves skriftligt, såfremt fem medlemmer ønsker det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
 
§ 9
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse af medlemmerne, som ikke er i kontingentrestance.
 
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller såfremt dette
begæres af mindst 1/5 af det samlede medlemstal, med angivelse af forhandlingsemne. Den forlangte ekstraordinære generalforsamling skal da finde sted senest seks uger efter
opfordringens modtagelse.
Til den ekstraordinære generalforsamling gælder samme bestemmelser mht. indkaldelse, mødets ledelse, afstemning mm. som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 11
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt to suppleanter, som vælges af generalforsamlingen. Formanden og kassereren vælges særskilt.
På lige årstal afgår eller nyvælges kasserer samt et bestyrelsesmedlem. På ulige årstal afgår eller nyvælges formand samt to bestyrelsesmedlemmer.
Samtlige udvalg, redaktør og suppleanter vælges hvert år. Såfremt redaktøren ikke i
forvejen har sæde i bestyrelsen indrømmes han møderet; men ingen stemmeret ved
bestyrelsesmøderne.
§ 12
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af
kassereren efter bestyrelsens anordninger, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte
aktiver er til stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at foretage kasseeftersyn.
 
§ 13
Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges, når de er tilstede ved generalforsamlingen, eller har givet skriftligt tilsagn.
 
§ 14
Til foreningens opløsning kræves beslutning herfor på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, kan en ny generalforsamling indkaldes som angivet i paragraf 10. Opløsningen kan da vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Ved ophævelse af klubben skal alle klubbens aktiver gå til velgørende formål.
 
§ 15
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, dog mindst én gang i hvert kvartal. Der føres referat ved møderne.
Ved hvert møde leder formanden eller hans stedfortræder forhandlingerne.
Formanden er berettiget til - i sager, der af karakter og indhold skønnes uopsættelige - at beslutte på bestyrelsens vegne. Sådanne beslutninger bringes til bestyrelsens kendskab ved første ordinære møde.
 
§ 16
Kassereren fører klubbens regnskab, der skal afsluttes inden generalforsamlingen. Det
afsluttede regnskab skal derefter overgives til klubbens revisorer, der efter godkendelse
bringer dette til klubbens formand.
 
§ 17
Beslutningsdygtig er bestyrelsen, såfremt 4 af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen er ulønnet; men har ret til diverse diætudgifter ved møderne.
 
§18
Klubbens formue administreres og vedligeholdes af bestyrelsen.
Stk. 1. Formuen søges forrentet til bedst mulig kontorente hos klubbens valgte bankforbindelse.
Stk. 2. Formuen skal anvendes i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf §2.
Stk. 3. Der kan i et enkeltstående regnskabsår ikke disponeres over mere end 100.000 kr. af formuen uden at det forelægges generalforsamlingen og her godkendes med flertal.
 
§ 19
Udvalgene rapporterer direkte til bestyrelsen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at godkende udvalgets planer for projekter samt budget.
Vedtaget på generalforsamlingen 5.10.2010
Opdateret af SvErik Andersen den 06-12-2010 22:53:01 | Link
Copyright © 2010 - Roskilde Cykel Motion | Rørmosen 37 | 4000 Roskilde | info@rc-m.dk